Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de kontrakten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het Kontrakt tot reisorganisatie en reisbemiddeling. Onverminderd de bepalingen van het gemeen recht zijn op de contracten tot reisbemiddeling de specifieke bepalingen van bovenvermelde wet van toepassing.

Artikel 2 Promotie en aanbod

§1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de-bemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij : 1) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het kontrakt ter kennis van de reiziger zijn gebracht; 2) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het kontrakt. §2. De reisorganisator en/of-bemiddelaar kan genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen. §3. Het aanbod in de brochure geldtsteeds tot uitputting.

Artikel 3 Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar

De reisorganisator en/of-bemiddelaar zijn verplicht : 1° vóór het sluiten van het kontrakt tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te delen : a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op het gebied van gezondheidszorg die voor reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige dokumenten zouden kunnen in orde brengen. Reizigers van niet-Belgischenationaliteit doen er goed aan bij de bevoegde instanties te informeren welke formaliteiten zij moeten vervullen; b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulatie- en/of bijstandsverzekering; 2° ten laatste 7 kalenderdagen vóór de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken: a) dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats; b) naam, adres en telefoon- en faxnummer van hetzij de plaatselijk vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator. c) voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechstreeks kontakt mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is. De in het vorige lid vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten kontrakt.

Artikel 4 Informatie vanwege de reiziger.

De reiziger moet aan de reisorganisator en/of-bemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of -bemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Totstandkomen van het kontrakt

§1. bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -organisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen konform de wet. §2. het kontrakt tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet door tussenkomst van de voor hem optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt. §3.Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

Artikel 6 Prijs van de reis

§1. de in het kontrakt overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing. §2. de in het kontrakt overeengekomen prijs kan tot en met 21 kalenderdagen die aan de datum van het vertrek voorafgaan, naar boven of naar onder worden herzien, voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in : a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen. Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het kontrakt zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald. De prijsherziening wordt evenredig toegepast op het onderdeel van de reis, dat aan herziening onderhevig is. §3. De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven en wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland die op 02/01/13 golden; daarnaast op de tarieven voor vervoer die op 02/01/13 bekend waren.

Artikel 7 Betaling van de reissom

§1. behalve in geval van verhuring of indien uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon 30% van de totale reissom. §2. behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of terzelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdokumenten bezorgd worden. §3. boekt de reiziger minder dan 1 maand voor de vertrekdatum, dan moet hij de totale reissom onmiddelijk betalen. Artikel 8 Overdraagbaarheid van de boeking §1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle reisvoorwaarden van het kontrakt van de reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen. §2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totaalprijs van de reis en de kosten van de overdracht.

Artikel 9 Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 10 Wijzigingen door de reisorganisator vóór afreis

§1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het kontakt niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het kontrakt te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt. §2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of de reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen. §3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw kontakt of een bijvoegsel bij het kontrakt opgesteld te worden waarin de aangbrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld. §4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

Artikel 11 Verbreking door de reisorganisator vóór afreis

§1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het kontrakt verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen : 1° ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het erschil in prijs zo vlug mogelijk terugbetalen. 2° Ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het kontrakt betaalde bedragen §2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet uitvoeren van het kontrakt, tenzij : a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers voorzien in het kontrakt en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het kontrakt vermelde termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht b) De annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is begrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 12 Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis

§1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het kontrakt betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis. §2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dir verschil. §3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt nnar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Artikel 13 Verbreking door de reiziger

De reiziger kan te allen tijde het kontrakt geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het kontrakt verbreekt wegen een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden en ten hoogste eenmaal de prijs van de reis bedragen. Zie onderstaande kader met de bijzondere reisvoorwarden aangeraden door Sudamerica Tours.

Artikel 14 Aanspakelijkheid van de reisorganisator

§1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het kontrakt, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het kontrakt tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben en voor de uit het kontrakt voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken. §2. De reisorganisator is voor de daden en nalatigheden van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun funktie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden. §3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het reiskontrakt begrepen dienst, wordt, in voorkomend geval, de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt. §4. Voor zover de reisorganisator niet zelf in de in het reiskontrakt voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom §5. Voor het overige zijn de artikels 18 en 19 van de in artikel 1 genoemde wet van toepassing.

Artikel 15 Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun personeel of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, alsook wanneer BIJZONDERE REISVOORWAARDEN AANGERADEN DOOR SUDAMERICA TOURS De annuleringsvoorwaarden, bedoeld in artikel 13, zijn forfaitair als volgt bepaald : - voor een annulering méér dan 30 dagen vóór vertrek, 30% van de totale reissom, met een minimum van 50€ (+ kosten van het vliegtuigticket indien deze al uitschreven zijn) - voor een annulering vanaf 30 dagen tot en met 20 dagen vóór vertrek 50% van de totale reissom - voor een annulering vanaf 19 dagen tot en met 10 dagen vóór vertrek 75% van de totale reissom - voor een annulering vanaf 9 dagen vóór vertrek of in geval van niet-aanmelding bij vertrek 100% van de totale reissom. Ver.Uit. E. GEDEON bij het Garantiefonds Reizen Metrologielaan, 8 1130 BRUSSEL www.gfg.be Verzekerd tegen financieel onvermogen Verg. A1766 - c Photos E. Gedeon & A. Holsters & N. Feys & CPTC & Mare Australis & Quark & Metropolitan Touring Vraag naar onze «Full Option» verzekering bij uw reisagentschap (facultatief) Premie 6% op de kost van de reis (met een minimum van 20 €) Annulatie en onderbreking van de vakantie Bijstand aan personen en repatriëring Bagage en lichamelijke letsels S UDAMERICA Tours www.sudamericatours.be Member of : hij zijn kontraktuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

Artikel 16 Klachtenregeling vóór de afreis

§1. Klachten vóór het reiskontrakt wordt uitgevoerd, moet dereiziger zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar of-organisator. Tijdens de reis : §2. Klachten tijdens de uitvoering van de kontrakt moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich -in deze volgorde-wenden tot een vertegenwoordiger van de reisbemidelaar of rechtsreeks tot de reisbemiddelaar, of tenslotte rechtsreeks tot de reisorganisator. Na de reis : §3. Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bi de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvansgtbewijs een klacht indienen. 

Artikel 17 Geschillenkommissie Reizen

§1. Er ontstaat en «geschil» wanneer een klacht niet in der minne kan worden opgelost, of niet is opgelost binnen de 4 maanden vanaf het einde van het reiskontrakt, of vanaf de geplande vertrekdatum, indien het reiskontrakt nooit werd uitgevoerd. §2. Elk geschil gerezen na het sluiten van het onderhavig contract, over dit contract en waarbij de reiziger betrokken is, kan op verzoek van de eisende partij worden behandeld door de Geschillencommissie Reizen VZW, dit met uitzondering van geschillen over lichamelijke letsels. Is de gedaagde partij echter een consument, dan heeft deze het recht om zich tegen de behandeling van het geschil voor de Geschillencommissie te verzetten. Hiertoe dient hij binnen een termijn van 15 kalenderdagen vanaf de kennisgeving van de inleiding van de zaak aan de gedaagde, schriftelijk (aangetekend) het secretariaat van de Geschillencommissie op de hoogte te brengen dat hij de zaak niet door de Geschillencommissie wenst te laten behandelen. §3. De behandeling en de uitspraak gebeuren overeenkomstig het Geschillenreglement en de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake arbitrage (art.1676 tot en met 1723). De uitspraak is bindend voor de partijen zonder mogelijkheid van beroep. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd zoals bepaald in het Geschillenreglement. §4. Het gebruik van deze algemene voorwaarden houdt de aanvaarding in van alle reglementen en belissingen, bepaald door de Geschillenkommissie Reizen vzw, inzonderheid het Geschillenreglement. §5. Het adres van de Geschillenkommissie Reizen vzw is Koning Albert II - laan 16 1000 Brussel


BIJZONDERE REISVOORWAARDEN AANGERADEN DOOR SUDAMERICA TOURS
De annuleringsvoorwaarden, bedoeld in artikel 13, zijn forfaitair als volgt bepaald : - voor een annulering méér dan 30 dagen vóór vertrek, 30% van de totale reissom, met een minimum van 50€ (+ kosten van het vliegtuigticket indien deze al uitschreven zijn) - voor een annulering vanaf 30 dagen tot en met 20 dagen vóór vertrek 50% van de totale reissom (+ kosten van het vliegtuigticket indien deze al uitschreven zijn) - voor een annulering vanaf 19 dagen tot en met 10 dagen vóór vertrek 75% van de totale reissom (+ kosten van het vliegtuigticket indien deze al uitschreven zijn) - voor een annulering vanaf 9 dagen vóór vertrek of in geval van niet-aanmelding bij vertrek 100% van de totale reissom.  (+ kosten van het vliegtuigticket indien deze al uitschreven zijn)Sudamerica Tours ©2015

Ontwerp site web: Studio-web